brandencollier7
 
Notifications
Clear all
brandencollier7
brandencollier7
Group: Registered
Joined: 2022-02-08
New Member

About Me

4. صورتجلسه و لیست سهامدارانی که در جلسه حاضر بوده اند تکمیل شده و به امضای سهامداران می رسد، سپس به اداره ثبت شرکت ها تحویل می گردد. با این کار، در صورتی که شرکت سود بدهد، سود به دست آمده میان سهامداران تقسیم خواهد شد. در صورتی که شرکت خسارت های زیادی ببیند به شکلی که نیمی از سرمایه آن از دست برود، مجمع باید با آگهی ثبت تغییرات شرکت در مورد شرکت تصمیمی بگیرد که به کار ادامه بدهد یا منحل شود. این مجمع هر سال یک بار تشکیل می شود و زمان برگزاری آن باید در اساسنامه قید گردد. و به همین ترتیب در هر سال از هشت سال مذکور فوق که مخارج از میزان حداقل منظوره برای آن سال تجاوز نماید تفاوت مربوطه ازحداقل رقمهای سالهای بعد کسر خواهد شد. هرشرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. 4. در صورتی که می خواهید تغییر نام بدهید باید 5 نام را به ترتیب اولویت در فیلد مشخص شده وارد کنید. دقت کنید که مجمع فوق العاده باید این تصمیم را تایید کند. 45 روز قبل از برگزاری مجمع فوق العاده، هیات مدیره موظف است پیشنهاد خود را به این مجمع اعلام کند. Po st was gener​ated ᠎by G SA Con tent Gen​erat᠎or DEMO.

 

 

 

 

راهنمای ثبت شرکت Pdf

در این پیشنهاد، هیات مدیره نیاز به تغییر سرمایه و دلایل آن را ذکر می کند. 5. در این مرحله اسامی اعضایی که در جلسه حاضر بوده اند را ذکر کنید و سمت آن ها را بنویسید. فرم مربوط به ثبت تغییرات شرکت را دریافت نموده و تکمیل کنید. از طریق این مجمع می توان برای ثبت تغییرات شرکت اقدام کرد. ۲ - هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش توافق ننمایند و یا اختلاف بعد از ارجاع به هیأت مزبور حل نشده باشد طریق حل آنمنحصراً ارجاع به داوری طبق مقررات ماده ۳۹ خواهد بود. در شرکت های تعاونی، تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه ی شرکت توسط اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و دیگر نهادهای عمومی میتوانند طبق ماده ای از طریق وام بدون بهره یا سایر روش های مشروع دیگر همچون: مشارکت، مضاربه، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط و …

 

 

 

 

۱ - طرف اول و طرف دوم و یک نسبت بسود ویژهای که از عملیات مقرر در این قرارداد عایدشان میشود طبق مقررات قوانین مالیات بر درآمد ایران کهدر هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود. طرف اول و طرف دوم و شرکت پگوپکو کلیه طرحها نقشهها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بهعملیات فنی طرف دوم یا شرکت پگوپکو را که به موجب این قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهند کرد. ۶ - در صورتی که در انقضای دوره سالانه ششم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به موجب بند ۲ این ماده مقرر است کلاً به مصرف نرسیده باشدطرف دوم ملزم خواهد بود که نصف مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد. ج - ارزش کلیه نفت خامی که بطریقی غیر از طریق فوق توسط طرف اول یا هر یک از اشخاص که جز و طرف دوم هستند یا شرکتهای بازرگانیفروخته یا صادر شده یا تحویل شده باشد (به جز نفت خامی که به عللی خارج از اختیار شرکت ایمینوکو ضایع گردیده یا در جریان عملیات به مصرفرسیده باشد) که ارزش آن بر اساس بهای اعلام شده نفت خام مربوطه در روز فروش یا صدور یا تحویل منهای هر گونه تخفیف که به موجب بند (ط) ازماده ۱۱ قانون نفت مورد تصویب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آن که در مورد فروشهایی که به شرکتهای بازرگانی میشودارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغی که از شرکت بازرگانی مورد بحث برای نفت خام وصول میشود.

 

 

 

 

از طریق این مجمع هم می توان، تغییرات شرکت را ثبت کرد. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده توسط تمامی شرکاء امضا شده و ارائه گردد. هم چنین هیات مدیره باید گزارش یک سال مالی شرکت را به هیات بازرسی تحویل دهد تا بازرسان پس از بررسی نظر خود را به مجمع فوق العاده اعلام نمایند. شرایط ثبت شرکت در ایران برگرفته از قانون تجارت ایران می باشد که در این مطلب به مهمترین قوانین ثبت در سال 99 اشاره می گردد. 7. در این مرحله ارتباط افراد حاضر در جلسه ( وکیل یا نماینده سهامدار) را معین کنید. مشتکیعنه در صورت عدم امکان حضور، لایحهی دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانهی شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی مینماید. هزینه و تعرفه ثبت شرکت در کرج موارد زیادی را تحت پوشش قرار می دهد که در این خصوص سایت رسمی دپارتمان مجتمع حقوقی ثبت شرکت ایلیا اذعان دارد که مواردی چون مبالغ اولیه ثبت شرکت، حق الزحمه ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت های کرج ، هزینه بابت باطل کردن تمبر سرمایه ؛ حق الزحمه وکیل ثبت شرکت در کرج، حق الزحمه چاپ آگهی روزنامه رسمی و مخارج آگهی روزنامه کثیر الانتشارمی باشد.

Location

Occupation

ثبت شرکت
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share: